ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το αντικείμενο των προτάσεων που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την παρακάτω κατηγορία πράξης:

Κατηγορία πράξης 1: Ανάπτυξη και λειτουργία δομών «Σ.Υ.Δ.» (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) οι οποίες αποτελούν χώρους μόνιμης κατοικίας ατόμων κυρίως με νοητική υστέρηση, που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων και παρεμβάσεων για τον κάθε Άξονα Προτεραιότητας:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
4.1
4.2
4.3
Τρόποι για τη ενσωμάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας στον χώρο εργασίας Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται εκείνες οι δαπάνες που μπορούν να θεωρηθούν ως λειτουργικές όπως π.χ.: Ενοίκια, μισθοί προσωπικού, δαπάνες ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κλπ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η υλοποίηση του σχεδίου που θα κατατεθεί θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 2 (δύο) ετών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ :
• Γενική Δ/νση Πρόνοιας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατική αρμοδιότητα τη φροντίδα προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. Π3Β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394/10.1.07 (ΦΕΚ 74/Β/29.1.2007)

Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας και έγκριση σκοπιμότητας από την Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 14.413.708,00 €.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΠΟ 01/04/2010
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

                                   e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...