Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Περιοχή εφαρμογής:     Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    5/3/2012 – 20/7/2012

Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών με τις οποίες επιδιώκεται η αναβάθμιση και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η μείωση της εποχικότητας και η προώθηση ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.


Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
 ΕΠ “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου”
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Τομείς ενδιαφέροντος: Τουρισμός
Κατηγορία δικαιούχων: Περιφέρειες & Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)
Σε ποιους απευθύνεται: Δήμοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις:
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα (αναλυτικά περιλαμβάνονται και στον Πίνακα Ε)

Απαιτούμενα έγγραφα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης απορρίπτονται.

Σημείωση: Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης παράγεται από τον Δικαιούχο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής. Συγκεκριμένα το έντυπο του ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί μαζί με τα υπόλοιπα πρωτότυπα έντυπα της αίτησης θα πρέπει να παραχθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, με ευθύνη του Δικαιούχου, μετά από συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο του ΕΛΟΤ ή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από τη Διαχειριστική Αρχή), σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης, Προγραμματική Σύμβαση του αρθρου 22 Ν.3614/2007, συνοδευόμενη από τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(vii) «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων.

Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΔΑ την εν λόγω αίτηση εντός χρονικού διαστήματος από την ένταξη της πράξης που θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ.

(viii) Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα πρότασης για υποβολή της αίτησης.

(ix) Δήλωση τήρησης νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

(x) Θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει η αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης, συνοδευόμενο από σχετική προγραμματική σύμβαση, σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης.

(xi) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), και ειδικότερα:

  • συμπληρωμένος ο πίνακας Ε καθώς και οι σχετικοί συνημμένοι Πίνακες Δ2 και Δ1 ανά υποέργο
  • το σύνολο των εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, τεχνικών μελετών, όπως ορίζονται στο συνημμένο πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια
  • εγκριτικές αποφάσεις μελετών
  • σύμφωνα με το ν. 3621/07 και τα σχετικά ερμηνευτικά έγγραφα και εγκυκλίους της ΓΓΔΕ, οι μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να προσκομίζονται αφού έχουν συμπληρωθεί ή / και επικαιροποιηθεί, εφόσον εντοπισθούν προβλήματα κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την επάρκεια, πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος με συνημμένη την έκθεση παρατηρήσεων του ελέγχου, σε περίπτωση που οι μελέτες που αφορούν το έργο εκπονήθηκαν μέσω του προσωπικού της αρμόδιας υπηρεσίας του Δικαιούχου, προσκομίζονται οι σχετικές αποφάσεις (ανάθεσης και εγκριτικές) των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Δικαιούχου
  • εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (εφόσον έχουν εγκριθεί)
  • αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη, για τα έργα που υλοποιούνται με εργολαβία
  • άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ2, ανά υποέργο
  • Αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας της πράξης για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Η αναλυτική περιγραφή θα γίνεται με χρήση του εντύπου Δ3.

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν πρέπει να αντίκεινται στην ΚΥΑ 127794/10.8.2007 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα σε αυτήν.

Τι χρηματοδοτείται:
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

  • έργα ανάπτυξης υποδομών ειδικών & θεματικών μορφών τουρισμού
  • έργα αναβάθμισης σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος και βελτίωσης της ελκυστικότητας τουριστικών προορισμών.

Σημειώνεται ότι ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού και προβολής – προώθησης δύναται να χρηματοδοτηθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελούν συνοδευτικές ενέργειες, δηλ. θα λειτουργούν επικουρικά στο έργο που προτείνεται για χρηματοδότηση. Επίσης, προτάσεις που αφορούν σε τουριστική προβολή δεν εμπίπτουν στην κατηγορία πράξης της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός: € 10.000.000


Περίοδος υποβολής: 
από 5/3/2012 έως 20/7/2012

Α’ κύκλος υποβολής προτάσεων: από 05/03/2012 έως 17/04/2012
Β’ κύκλος υποβολής προτάσεων: από 23/04/2012 έως 05/06/2012
Γ’ κύκλος υποβολής προτάσεων: από 11/06/2012 έως 20/07/2012

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...