Διαδικτυακή πλατφόρμα και συνοδευτικά εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τεχνική Επαγγ/κή Εκπαίδευση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Περιοχή εφαρμογής:     Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος :Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    6/3/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Κατηγορία δικαιούχων: Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.) / Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Όροι και προϋποθέσεις: 
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση www.edulll.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για τη μεταβατική περίοδο απότη Διαχειριστική Αρχήτου ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013.

(iv) Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του Δικαιούχου.

(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(vi) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

(vii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.

(viii) Παράρτημα με:

  • Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης
  • Τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:
  • Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
  • Σκοπιμότητα της πράξης
  • Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και
  • Ωριμότητα της πράξης
  • Ποιοτικά κριτήρια βάσει του τρόπου υλοποίησης των δράσεων, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται:

ΔΡΑΣΗ 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας (e-learning web platform) για το υποστηρικτικό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση
ΔΡΑΣΗ 2: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας – Εκπόνηση τελικής έκθεσης
ΔΡΑΣΗ 3: Επιμόρφωση
ΔΡΑΣΗ 4: Ηλεκτρονικό Ερμηνευτικό Λεξικό
ΔΡΑΣΗ 5: Προβολή και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου

Προϋπολογισμός: € 120.000
Περίοδος υποβολής: από 6/3/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στη διεύθυνση Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου, 105 58 Αθήνα, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολήςτ ην ημερομηνία αποστολής Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των αρμοδίων.
Επιπλέον ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρόταση του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολήςτου ΟΠΣ. Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι στα σχετικά διαβιβαστικά τα οποία θα υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Αριθμό Δελτίου με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του αντίστοιχου δελτίου. Συνοδευτικά των δελτίων θα υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά με επισύναψη των αρχείων στο αντίστοιχο δελτίο της Ηλεκτρονικής Υποβολής. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης στην ανωτέρω διεύθυνση.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...