Επιχορήγηση Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. (ENISA)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”
Περιοχή εφαρμογής:     Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    8/3/2012 – 31/5/2012
Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα
Σε ποιους απευθύνεται: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Όροι και προϋποθέσεις:

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr.
  • Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆ΠΠ απορρίπτονται.
  • «Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου για τη συγκεκριµένη πράξη» (βλέπε Συνηµµένο viii).
  • Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού συντελεστή ελλείµµατος χρηµατοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).
  • Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του.
  • Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόµενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ’ όσον η ∆Α το κρίνει αναγκαίο).

Προϋπολογισμός: € 8.000.000
Περίοδος υποβολής: από 8/3/2012 έως 31/5/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» το αργότερο έως την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.

Το έντυπο Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...