ΜΕΤΡΟ 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το Μέτρο 313 αποσκοπεί στην βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

Στο Μέτρο εντάσσονται:

  • Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών)
  • Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και αφορούν τουριστικές δραστηριότητες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών με στόχο αφενός μεν την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύ κοινό. (Κόστος σχεδιασμού και εκτύπωσης πληροφοριακών εντύπων, κόστος σχεδιασμού ιστοσελίδας, διαφημιστικών αφισών, κόστος συμμετοχής σε αναγνωρισμένες θεματικές τουριστικές εκθέσεις, κ.α)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού λαμβάνοντας υπόψη τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ :

Για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών):

• ΟΤΑ Α΄ βαθμού και οι εταιρίες τους

Για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του συνολικού κόστους το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα ανέρχεται σε 6.000.000 €.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/10/2010

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

                                   e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...