Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
Περιοχή εφαρμογής:     Νομός Θεσσαλονίκης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    17/2/2012 – 31/12/2012

Oλοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας σε οικισμούς με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (βάσει της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού του 2001 της ΕΣΥΕ), οι οποίοι θεωρούνται αστικά κέντρα, στις πρωτεύουσες των νομών και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Μακεδονίας – Θράκης”
Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Θεσσαλονίκης
Τομείς ενδιαφέροντος: Αστική Ανάπτυξη
Κατηγορία δικαιούχων: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)
Σε ποιους απευθύνεται:

Δήμος Θεσσαλονίκης (για την Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)
Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου (για την Δημοτική Ενότητα Ευόσμου)
Δήμος Παύλου – Μελά (για τις Δημοτικές Ενότητες Ευκαρπίας και Πολίχνης)
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (για την Δημοτική Ενότητα Πανοράματος)
Δήμος Νεάπολης – Συκεών (για τις Δημοτικές Ενότητες Συκεών και Αγίου Παύλου)
Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης (για τις Δημοτικές Ενότητες Αμπελοκήπων και Μενεμένης)
Δήμος Ωραιοκάστρου (για την Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου)

Όροι και προϋποθέσεις:

Στην παρούσα πρόσκληση είναι επιλέξιμες μόνο οι Δημοτικές Ενότητες που δεν έχουν ενταγμένο έργο στην Κατηγορία Πράξης 6101 – Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας του Κωδικού Προτεραιότητας 61 – Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση του Άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός της πρότασης ορίζεται το ποσό του 1.000.000 €, δημόσια δαπάνη. Κατά την υποβολή της πρότασης απαιτείται η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Τεκμηρίωσης της Πρότασης, στην οποία παρουσιάζεται το πρόβλημα, αναλύεται η προτεινόμενη λύση και παρουσιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepkm.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ’ όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

(vii) “Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης” βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον φορέα “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης.

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

 • Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου
 • Το σύνολο των, εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, μελετών, όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Για τις μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του Ν.716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία ελέγχου και επικαιροποίησης της μελέτης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20554/ΕΥΣ3430/ ΦΕΚ/ Τ.Β/ 644/13-05-2010. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτονται οι Πίνακες του άρθρου 2 και η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την πληρότητα, ποιότητα και εφαρμοσιμότητα της μελέτης (άρθρο 3, παράγραφος 5).
 • Τεχνική περιγραφή που να αφορά στο σύνολο της προτεινόμενης πράξης.
 • Αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη
 • Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ2
 • Δήλωση του δικαιούχου. ότι θα τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο
 • Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο τεκμηρίωσης της πρότασης σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται:

Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν το αστικό περιβάλλον και περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία πρασίνου στις πλατείες, σε ελεύθερους χώρους και διευθέτηση αλσυλλίων.
 • Δημιουργία / βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας / ήπιας μορφής (αποκλειστικά για χρήση από μαθητές/πολίτες) σε πάρκα, κοινόχρηστους χώρους, κλπ.
 • Ολοκληρωμένα δίκτυα αστικού πρασίνου και χώρων αναψυχής.

Προϋπολογισμός: € 10.000.000
Περίοδος υποβολής: από 17/2/2012 έως 31/12/2012

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

Share this page

FacebookTwitterMore...