Πρόγραμμα “Κοινωφελής Εργασία” – Θέσεις απασχόλησης για ανέργους σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1/2/2012, Οι θέσεις προκηρύσσονται σταδιακά ανά Περιφέρεια και Φορέα

Το πρόγραμμα “Κοινωφελής Εργασία” αφορά την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε Δικαιούχους – Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου κ.α.) Οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.) προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Η απασχόληση είναι ορισμένου χρόνου και ο κάθε ωφελούμενος – άνεργος  συμμετέχει σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες (μέσα σε διάστημα 12 μηνών). Η καταβαλλόμενη αμοιβή στα άτομα, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τα οποία υλοποιούνται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτούνται από το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνάει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σταδιακά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί οι θέσεις απασχόλησης ανά φορέα. Στα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί οι πίνακες θέσεων που έχουν εγκριθεί ανά Φορέα και Περιφέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν από τις λίστες να ενημερωθούν για το ποιοι φορείς στην Περιφέρειά τους θα προκηρύξουν θέσεις.

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Οι προκηρύξεις τελούν υπό τον έλεγχο και την έγκριση του ΑΣΕΠ. Η λίστα των προκηρύξεων που εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στην ενότητα Θέσεις εργασίας στην επιλογή ΚΟΧ.

Μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ οι φορείς δημοσιοποιούν την έκδοση Προκήρυξης τουλάχιστον με Δελτία Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας, καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα, ανάρτηση ανακοίνωσης στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου που υλοποιείται η δράση και ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας.

Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων. Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον ακριβή σύνδεσμο. Στα σχετικά αρχεία υπάρχει κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων φορέων ανά Περιφέρεια. Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις των επιμέρους φορέων  δεν αναρτώνται στο espa.gr.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων και τις ιστοσελίδες του ΕΠΑΝΑΔ και του ΑΣΕΠ.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση
 • δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ.
 • υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ.
 • κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού
 • δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών
 • δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.


Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
 ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”
Είδος ενίσχυσης: Απασχόληση / Εργασία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος: Απασχόληση – Εργασία , Κοινωνική Ενσωμάτωση – Κοινωνικές Υπηρεσίες
Κατηγορία δικαιούχων: Αγρότες (Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι), ΑμεΑ, Γυναίκες
Σε ποιους απευθύνεται: Οι ωφελούμενοι/ες  θα πρέπει αθροιστικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
 • αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00€ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Όροι και προϋποθέσεις:

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:

 • σε μακροχρόνια ανέργους
 • σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
 • σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων

Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους, συνδυαστικά, είναι τα εξής:

Κατάσταση ανέργου

 • Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών): 20 μόρια
 • Νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία: 25 μόρια
 • Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας: 15 μόρια
 • Αγρότες: 10 μόρια

Οικογενειακή Κατάσταση

 • Μονογονεϊκή οικογένεια: 15 μόρια
 • Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι: 8 μόρια
 • Με προστατευόμενα μέλη: 5 μόρια (για κάθε προστατευόμενο μέλος)

Οικογενειακό Εισόδημα

 • από 0 έως 6.900€: 15 μόρια
 • από 6.901 έως 12.000€: 10 μόρια
 • από 12.001 έως 16.000€: 8 μόρια
 • από 16001 έως 22.000€ :6 μόρια
 • από 22.001€ και άνω: 0 μόρια

Κατάσταση Υγείας

 • ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50%: 6 μόρια
 • ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω: 8 μόρια

Εντοπιότητα

 • Μόνιμος Κάτοικος Περιφερειακής Ενότητας (τέως Νομού) που υλοποιείται η πράξη: 10 μόρια

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση – κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού από το Δικαιούχο Φορέα.

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται μετά από Προκήρυξη – ενημέρωση του εκάστοτε Φορέα προς τους δυνητικούς ωφελουμένους,  Ο φορέας σε διάστημα ενός (1) μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, προβαίνει στην αξιολόγησή τους, τη σύνταξη Πίνακα Κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθμό ωφελουμένων με τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που του έχουν εγκριθεί. Από τον ίδιο Πίνακα αντικαθιστά ωφελούμενους που ενδεχομένως παραιτούνται, εξετάζει τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν, η διαδικασία των οποίων θα είναι 3 (τρείς) εργάσιμες ημέρες. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται.

Δικαιολογητικά για την Επιλογή των Ωφελουμένων:

 • Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους αιτούντες)
 • Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς)
 • Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς τρίτων χωρών)
 • Αποδεικτικό δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Για το κριτήριο της ανεργίας 

 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον Δικαιούχο
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
 • Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.

Για το κριτήριο της οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης  

 • Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 – 31/12/2009 (για όλους τους αιτούντες) ή
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας

 • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).
Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στον Περιφερειακό Τομέα

Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον Δήμο
Επιπλέον οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο δύναται προσμετρά επιπλέον μόρια σε κάθε κατηγορία κριτηρίων των δυνητικά ωφελουμένων της παρούσας πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται: Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνει ο φορέας για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€. Η καταβαλλόμενη αμοιβή στα άτομα, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τα οποία υλοποιούνται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνάει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση στο σύνδεσμο http://www.oaed.gr/Pages/SN_1598.pg). Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τίποτε  άλλο στους απασχολούμενους.

Προϋπολογισμός: € 188.000.000
Περίοδος υποβολής: από 1/2/2012 (Οι θέσεις προκηρύσσονται σταδιακά ανά Περιφέρεια και Φορέα)

Η λίστα των προκηρύξεων που εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην ενότητα Θέσεις εργασίας ,στην επιλογή ΚΟΧ.

Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων. Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Στα σχετικά αρχεία υπάρχει κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων φορέων ανά Περιφέρεια. Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις των επιμέρους φορέων  δεν αναρτώνται στο espa.gr.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων και τις ιστοσελίδες του ΕΠΑΝΑΔ και του ΑΣΕΠ όπως αναφέρονται παραπάνω.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...