Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
Περιοχή εφαρμογής:     Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (με περιορισμό)
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    12/3/2012 – 31/12/2012

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων (όπως περιγράφονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης) και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο κόστος των συγκεκριμένων πράξεων δεν περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας της θέσης απασχόλησης.

Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων μπορεί να αφορά σε περιοχή που καλύπτει αιτιολογημένα ένα δήμο ή περισσότερους δήμους ή το σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης σε 2 ή περισσότερους δήμους που ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, αλλά στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ επιδιώκεται η υλοποίηση διακρατικών συνεργασιών, όχι ως ξεχωριστή κατηγορία δράσης αλλά ενταγμένων στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Διακρατική θεωρείται κάθε δράση στην οποία συμμετέχει φορέας του εξωτερικού ή εκπρόσωπός του ή υλοποιείται εκτός Ελλάδας.

Τομείς ενδιαφέροντος: Εκπαίδευση – Κατάρτιση , Απασχόληση – Εργασία
Κατηγορία δικαιούχων: Υπουργεία – ΝΠΔΔ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), Συλλογικοί Φορείς, Άλλα νομικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται: Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να είναι αποκλειστικά Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011.

Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι παραπάνω (α), (β) και (γ) φορείς δεν δύνανται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι πρέπει, ταυτόχρονα με την Αίτηση Χρηματοδότησης, να υποβάλουν Φάκελο Αίτησης Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας,. Προϋπόθεση για την αξιολόγηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης είναι ο Δυνητικός Δικαιούχος της πρότασης να λάβει θετική γνώμη για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές.

Κατά τα λοιπά, λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαχειριστική επάρκεια, την υποβολή των προτάσεων, τους ωφελούμενους και άλλες διευκρινίσεις μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην Αναλυτική Πρόσκληση και στα συνημμένα αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται: Επιλέξιμες είναι οι δράσεις που είναι επιλέξιμες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει στο Σχέδιο Δράσης ως αναγκαίες, στο πλαίσιο των κατηγοριών:

α) Μελέτες

β) Δικτύωση

γ) Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

δ) Συντονισμός και διαχείριση πράξης

ε) Κατάρτιση – Επιμόρφωση

στ) Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

Προϋπολογισμός: € 10.500.000. Συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: από 12/3/2012 έως 31/12/2012

Η έναρξη υποβολής του Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης για τα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και της ταυτόχρονης υποβολής του Φακέλου Εξέτασης της Διαχειριστικής Επάρκειας ορίζεται στις 12/03/2012. Ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης πράξεων λήγει στις 25/04/2012. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι Συγκριτική.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...