Υποστήριξη Νοσοκομείων και Διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΕΠ “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”

Περιοχή εφαρμογής:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    22/2/2012 – 30/3/2012

Υποστήριξη Νοσοκομείων και Διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών που χωροθετούνται στις 8 Περιφέρειες του αμιγούς στόχου “Σύγκλιση” με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης ενδεικτικά για:

 • την εποπτεία των διαδικασιών ένταξης – ωρίμανσης των έργων (σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης), σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • την υποστήριξη των διαδικασιών δημοπράτησης έργων
 • την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη μηνιαίων – εξαμηνιαίων δελτίων).

Σκοπός είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης/ υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τομείς ενδιαφέροντος: Υγεία – Πρόνοια , Δημόσια Διοίκηση
Κατηγορία δικαιούχων: Υπουργεία – ΝΠΔΔ
Σε ποιους απευθύνεται:

 • 24 Νοσοκομεία που χωροθετούνται στις 8 Περιφέρειες του αμιγούς στόχου “Σύγκλιση”
 • 3 Διευθύνσεις Υγειονομικών Περιφερειών που χωροθετούνται στις 8 Περιφέρειες του αμιγούς στόχου “Σύγκλιση”

Όροι και προϋποθέσεις:

Ο κάθε δικαιούχος φορέας δύναται να υποβάλλει μία (1) πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€ για τα Νοσοκομεία και 75.000€ για τις Διευθύνσεις Υγειονομικών Περιφερειών.

Προϋπόθεση συμμετοχής κάθε δικαιούχου φορέα είναι η μη χρηματοδότηση της Τεχνικής Υποστήριξης των πράξεων, που επιθυμεί να επιταχύνει την υλοποίηση ή την ωρίμανσή τους, από οποιοδήποτε φορέα και πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα  πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΔ ΑΕ www.mou.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιχειρησιακού Προγράμματος www.espa.gr και www.tye.gr

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από τη ΜΟΔ ΑΕ (Λ. Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα, 2ος όροφος) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mou.gr, www.espa.gr και www.tye.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

(iii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(iv) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΜΟΔ ΑΕ τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και τη σκοπιμότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και συγκεκριμένα:

Κατάλογο  συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Δικαιούχου από το ΕΣΠΑ για τα οποία θα παρασχεθεί υποστήριξη για την υλοποίηση/ ωρίμανση τους (τίτλος έργου, ενδεικτικός προϋπολογισμός, ημερομηνία ένταξης, διάρκεια υλοποίησης, συνοπτική περιγραφή του σταδίου υλοποίησης/ωριμότητας)
Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου του φορέα Πρότασης (Διοικητικό Συμβούλιο) για την υποβολή πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα.

Τι χρηματοδοτείται: Yπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης

Προϋπολογισμός: € 825.000

Περίοδος υποβολής: από 22/2/2012 έως 30/3/2012

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

Share this page

FacebookTwitterMore...