Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση”
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος: Δημόσια Διοίκηση , Ισότητα των φύλων
Κατηγορία δικαιούχων: Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
Σε ποιους απευθύνεται: K.Ε.Θ.Ι (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας)

Όροι και προϋποθέσεις:
Η υποβολή των προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.epdm.gr και www.eyeisotita.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.epdm.gr και www.eyeisotita.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι η αιτούμενη τεκμηρίωση του πεδίου 59 του ΤΔΠΠ μπορεί να είναι παράρτημα του Τεχνικού Δελτίου. Σημειώνεται ότι το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης Πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόμενο από το σύστημα μετά από τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ στην ιστοσελίδας www.ops.gr. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικά, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του Δικαιούχου (τύπου Β).

(iv) Βεβαίωση του Δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης Πράξης από άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(v) Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) – εφόσον διαθέτει ο Δικαιούχος.

(vi) Προγραμματική συμφωνία, μνημόνιο συνεργασίας ή άλλο διοικητικό έγγραφο (εφόσον απαιτείται).

(vii) Σχήμα Διοίκησης Έργου (εφόσον απαιτείται).

(viii) Έγγραφα όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, παρ. 4.1. του Οδηγού υλοποίησης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτούνται).

(ix) Σχέδιο Τεύχους προκήρυξης ή/και σύμβασης ανάλογα με την ωριμότητα της Πράξης κατά την κρίση του Δικαιούχου.

(x) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της Πράξης κατά την κρίση του Δικαιούχου.
Τι χρηματοδοτείται:

Δράσεις για τη Δημιουργία Μόνιμου Πλαισίου Διαλόγου για την προώθηση της ίσης συμμετοχής στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων
Δράσεις για την ενίσχυση των γυναικών προκειμένου να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία
Δράσεις ανάδειξης του έργου των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης
Δράσεις ευαισθητοποίησης του εκλογικού σώματος

Προϋπολογισμός: € 1.100.000
Περίοδος υποβολής: Aπό 14/2/2012 έως 30/3/2012

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

Share this page

FacebookTwitterMore...